Jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form wychowania i nauczania są wycieczki szkolne.  Umożliwiają one  lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływają  na rozwój zdolności postrzegania, kształtują  wyobraźnię,  skłaniają  do krytycznego myślenia.  Podczas wycieczek dzieci  utrwalają  zdobytą  wiedzę i umiejętności ,kształtują postawy odpowiedzialności, punktualności, solidarności koleżeńskiej, przygotowują się  do działania w grupie, kształtują uczucia patriotyczne, zmysł estetyczny i wrażliwość ekologiczną.

Uogólniając, wszelkiego rodzaju wycieczki wywierają ogromny wpływ na oddziaływanie wychowawcze dzieci i młodzieży. Poprzez nie nasi wychowankowie  kształtują w sobie właściwe postawy. Turystyka pomaga w zdobywaniu i wzbogacaniu wiedzy oraz wielu pozytywnych umiejętności u młodych ludzi. Wywiera ogromny wpływ w społeczno – moralnym wychowaniu, uwrażliwia na piękno przyrody i sztuki, mobilizuje do poszukiwania ,,czegoś” nowego,  nieznanego, inspiruje do działania, rozwija wiedzę, sprawność fizyczną i wiele innych pozytywnych aspektów. 
W naszej szkole  odbywa się corocznie wiele wycieczek, które przybierają różne formy. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie i nauczyciele wybrali się w wiele ciekawych miejsc, aby poszerzać i utrwalać wiedzę, umiejętności oraz  kształtować właściwe postawy.

 

Więcej…

 

Nasza placówka przywiązuje bardzo dużo uwagi do współpracy z rodzicami.
W jej ramach systematycznie odbywają się zebrania klasowe i dni otwarte.

Zebrania odbywały się:

 • 18 IX 2017 – klasy I, IV, VII; 19 IX 2017 – klasy II, III, V, VI – zebranie informacyjne;
 • 23 XI 2017 – klasy I – VII - zebranie informacyjne śródroczne
 • 1 II 2018 – klasy I – VII – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze
 • 12 IV 2018 – klasy I – VII – zebranie informacyjne śródroczne

Dni otwarte maja na celu indywidualnie rozmowy rodziców z nauczycielami o wynikach w nauce i zachowaniu oraz o innych problemach dzieci.
Miały one miejsce: 19 X 17; 14 XII 17; 1 III 18; 17 V 18; 1 VI 2017 r.

Ponadto przy współudziale rodziców został przygotowany festyn z okazji DNIA DZIECKA i zakończenia PROGRAMU SZKOLY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Rodzice uczniów każdej z klas przygotowali tzw. stoły zdrowej żywności - poczęstunek dla wszystkich uczestników festynu, którzy degustowali sałatki, soki owocowo-warzywne i koktajle, wiosenne kanapki.

Szkoła daje rodzicom możliwość częstego kontaktowania się z nauczycielami. Są oni również włączani do działań prozdrowotnych szkoły, co skutkuje dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców realizowaną tematyką. Rodzice z przyjemnością i satysfakcją uczestniczyli w proponowanych formach aktywności, a dzieci z dumą i zadowoleniem przyjmowały udział swoich mam i tatusiów we wspólnych przedsięwzięciach.

 

5W naszej szkole w dniu 25 maja 2018 roku odbyło się przedstawienie klasy Ia pt. ,,Kaczka Dziwaczka". Widzowie mali i duzi mogli podziwiać świetną grę aktorów. Wspólnie spędzony czas był również okazją do refleksji i zabawy, które przybliżyły nam prawdę , że zdrowie to jedna z ważniejszych wartości w życiu człowieka. Uczniowie wyśpiewali ,,Piosenkę o zdrowiu" i rapując wyrecytowali wiersz pt. ,,Zdrowa wyliczanka". Nasza szkoła jest więc miejscem,  w którym wszyscy  uczymy się jak dbać o ten skarb - zdrowie.

Więcej…

 

Sondaż na podstawie ankiety ,,Zdrowy tryb życia".

Ankieta została przeprowadzona w maju 2018 roku. W badaniu brało udział 63 uczniów z klas IIIb , IIIc, i Ib. Pytania dotyczyły aktywności fizycznej i odżywiania.
Wyniki sondażu:
1. Spożywanie warzyw i owoców:
a) bardzo rzadko - 6,3%
b) czasami - 20,6%
c) często - 43%
d) codziennie - 38%
2. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach ruchowych:
a) nie - 11%
b) ćwiczę, bo muszę - 14%
c) czasami - 20,6%
d) bardzo chętnie - 62%
3. Zdrowy tryb życia:
a) nie - 0%
b)raczej nie - 1,5%
c) raczej tak - 28%
d) tak - 52,3%
e) nie wiem - 24%
4) Najwięcej informacji o zdrowiu dostarcza:
a) telewizja - 11%
b) Internet  - 15%
c) szkoła - 52%
d) czasopisma - 1,5%
e) inne - 24%
Z analizy sondażu wynika, że uczniowie mają świadomość wpływu na swoje zdrowie poprzez ruch, oraz przestrzeganie racjonalnej diety, spożywają owoce i warzywa. Budującym jest fakt, że uczniowie informacji o zdrowym stylu życia czerpią od swoich nauczycieli i rodziny.

 

2Wady postawy ciała u dzieci są w dzisiejszych czasach częstym problemem. Zachowanie prawidłowej postawy ciała jest bardzo istotne, ponieważ wpływa na zdrowie kręgosłupa. W ramach realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie 29 maja 2018 roku p. Joanna Tatuch zaprosiła do świetlicy szkolnej panią pielęgniarkę, która przeprowadziła z najmłodszymi uczniami pogadankę na ten temat. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zdrowe kości i mocny kręgosłup.

Więcej…

 

4Priorytet na rok szkolny: upowszechnianie i rozwijanie kompetencji czytelniczych!

Promocja biblioteki to oddziaływanie na czytelników w celu:

 • przekazania informacji o książkach i nowościach;
 • zwiększenia czytelnictwa;
 • wytworzenia pozytywnej opinii o dzielności biblioteki;

Promocja w bibliotece – przekazuje informacje o zbiorach, nowościach, konkursach czytelniczych, gazetkach, wystawach, imprezach czytelniczych, spotkaniach autorskich.

Więcej…

 

Na przełomie grudnia i stycznia zostały przeprowadzone zajęcia w kasach IV-VI na temat: „Jak być dobrym kolegą/koleżanką?”.

Prowadząca rozpoczęła zajęcia od przeczytania wiersza ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się „

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykając oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za próżno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.

Następnie uczniowie podzielili się na grupy i wymieniali się spostrzeżeniami na temat swojej klasy, podali cechy pozytywne i negatywne swoich kolegów i koleżanek. Po przeprowadzonej konwersacji prowadząca dała im karteczki na których wypisali cechy dobrej koleżanki/ dobrego kolegi i cechy trudnej koleżanki/ trudnego kolegi.

 1

Więcej…

 

1Dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach i zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją, należy stosować przerwy śródlekcyjne. Nie na każdych zajęciach, w zależności od intensywności pracy uczniów są one stosowane. Mogą przybierać formę zwykłych ćwiczeń gimnastycznych, krótkich zajęć ruchowych połączonych z opowieścią  bądź też dramy. Często zajęcia śródlekcyjne tematycznie powiązane są z lekcją.
 Ich zadaniem jest odprężyć uczniów i zarazem uaktywnić do dalszej pracy.

Więcej…

 

1W klasach I – III  lekcje wychowania fizycznego  realizuje się w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia odbywają się na dużej sali gimnastycznej, w małej salce i na boiskach szkolnych. Uczniowie korzystają z przyrządów gimnastycznych: piłki i piłeczki,  kółka ringo, szarfy, pachołki,
tyczki, piłki lekarskie,  itp. Zajęcia skłaniają uczniów do usprawniania własnej kondycji fizycznej, dobrej i mądrej rywalizacji oraz współpracy podczas gier i zabaw zespołowych. Muszą też dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ulubioną przez dzieci formą aktywności ruchowej są  tory przeszkód, wyścigi rzędów i szeregów oraz różnego rodzaju gry drużynowe, typu „Zbijak” w różnych kombinacjach  oraz  „Dwa ognie”.

Więcej…

 

6Systematycznie w ciągu całego roku szkolnego 2017/18 we wszystkich klasach młodszych odbyły się zajęcia związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do i ze szkoły. Celem spotkań było przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły.
Nauczyciele w rozmowach z dziećmi poruszali następujące zagadnienia:

 • Jak należy poruszać się po jezdni oraz w jakich miejscach prawidłowo ją przekraczać.
 • Jak rozpoznawać znaki drogowe i jak się do nich stosować.
 • W jaki sposób należy przewozić dzieci bezpiecznie do i ze szkoły.
 • Jak zachować się w miejscach oczekiwania na autobus szkolny. Wychowawcy zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas wsiadania, wysiadania i jazdy w autobusie szkolnym.
 • Jak należy zachować się podczas drogi do szkoły gdy idziemy sami, a zaczepi nas obca osoba.
 • Jak trzeba zachować się gdy jesteśmy sami w domu, a ktoś zapuka do drzwi, bądź usłyszymy nieznajomy głos w słuchawce telefonu.
 • Jaka rolę odgrywają elementy odblaskowe podczas drogi do szkoły na ubraniach i plecakach. W szczególny sposób omówiono  używanie odblasków po zmierzchu.

Więcej…

 

1Moduł: Higiena
Zadanie: Dbam o higiena własną
Temat: „Szczotka, pasta kubek … czyli higiena osobista każdego dnia”

Higieniczny tryb życia zależy w dużym stopniu od każdego człowieka. Zaniedbania higieniczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w konsekwencji dla naszego bezpieczeństwa. Uczniowie klasy IIIa a przypomnieli sobie te ważne zasady podczas lekcji na temat : „Higiena osobista – dlaczego musimy jej przestrzegać?”, w której oprócz wychowawcy klasy uczestniczyła pielęgniarka szkolna.
W trakcie zajęć  utrwalane były nawyki i umiejętności dotyczące higieny osobistej takie jak mycie rąk przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po powrocie z dworu. Dzieci dowiedziały się o konsekwencjach nieprzestrzegania zasad higieny i chorobach z tego wynikających (zatrucia pokarmowe, choroby odzwierzęce, pasożytnicze). Pielęgniarka przypomniała, jak należy dbać o zęby, aby były zdrowe oraz jak jedzenie wpływa na ich stan. Zadaniem dzieci był także podział produktów na te, które mają pozytywny wpływ na stan uzębienia oraz te, które mogą powodować próchnicę. Zrozumiały, jak ważny jest dobór odpowiedniego stroju do rodzaju aktywności fizycznej oraz dbanie o higienę każdego dnia.

Więcej…

 

W SP1 odbywają się systematycznie szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczące różnych aspektów życia szkolnego. Część z nich poświęcona jest tematyce bezpieczeństwa oraz kreowaniu możliwości do dobrego rozwoju dzieci i młodzieży.

 • 22.10.2016 r.  „Zagrożenia internetowe – telefon, niebezpieczne gry, infoholizm, cyberprzemoc”
 • 23 X 2017 – „Szanse czy zagrożenia – wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”
 • 14 XI 2017 - „Brak motywacji do rozwoju”

Więcej…

 

2Szkoła Podstawowa nr 1  jest najstarszą szkoła w naszym mieście, jednak dbałość o budynki szkolne oraz kompleks wypoczynkowo – sportowy sprawia, że uczniowie i pracownicy chętnie tu przebywają. Po oddaniu do użytku boisk sportowych oraz placów zabaw każda przerwa śródlekcyjna to wielka zabawa na świeżym powietrzu. Place zabaw przeznaczone dla młodszych dzieci są otoczone roślinnością dekoracyjną w postaci karłowatych drzew i krzewów. Od wczesnej wiosny pracownicy naszej szkoły dokonują zabiegów przy pielęgnacji zieleni oraz odnawiają sprzęt przeznaczony do zabawy. Stworzenie przyjaznego środowiska wokół szkoły zachęca do opuszczania murów szkolnych, zachęca do gier i zabaw.

Więcej…

 

3Moduł: Bezpieczeństwo
Zadanie: Bezpieczeństwo w domu i w szkole: miejsca użyteczności publicznej
Sposób realizacji: Karta rowerowa

Ubieganie się o kartę rowerową przez uczniów w naszej szkole odbywa się zgodnie z procedurą. Do egzaminu, o którym wyżej mowa odbył się w maju b.r. przystąpili uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej (w formie testu) i praktycznej. Test przeprowadzony został na zasadzie testu jednokrotnego wyboru. Zawierał on pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza pomoc ofiarom wypadków. Ci uczniowie, którzy pozytywnie zaliczyli sprawdzian teoretyczny mogli przystąpić do sprawdzianu praktycznego. Test praktyczny (część praktyczna) polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem: upewnienia się o możliwości jazdy, jazda slalomem, upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, przejazdu „ósemki” bez podpórek i bez najeżdżania na linie, hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
Tym uczniom, którzy spełnili wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, została wydana karta rowerowa.

Więcej…

 

Pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadziła bilans trzecich klas , który zawierał –badanie wzroku, badanie słuchu, wykrywanie wad postawy, mierzenia ciśnienia krwi, mierzenie masy ciała. W bilansie brało udział  67 dzieci.

Pielęgniarka przeprowadziła również badanie przesiewowe klas I ,V i VI.

 • W klasie I; mierzenie wysokości ciała, mierzenie masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi.
 • W klasie V; mierzenie masy ciała, mierzenie wysokości ciała, mierzenie ciśnienia krwi, badanie słuchu, badanie wzroku.
 • W klasie VI ; badanie wzroku.

Badanie wzroku ma na celu wczesne wykrycie wad wzroku. Badanie słuchu pozwala na wczesnym etapie wykryć niedosłuch i szybko zareagować.

W ramach programu  „Dbam o higienę własną” w klasie p. Lidii Domańskiej (III  „A”), przeprowadziłam pogadankę na temat higieny jamy ustnej oraz celowości  przeprowadzanej fluoryzacji. W klasie p. Bożeny Żerańskiej  (III „C”)  przedstawiłam dzieciom piramidę żywienia w myśl zasady dietetyków „Jesteś tym co jesz”. Ilość jakość i właściwy dobór składników codziennej diety w olbrzymim stopniu decydują o naszej kondycji i długości życia. Zdrowe odżywianie pozwala zapobiec poważnym chorobom..

W szkole rok rocznie przeprowadzana jest fluoryzacja klas i-III.W roku szkolnym 2017/2018 zgodę na fluoryzację wyraziło 136 rodziców i tyle dzieci uczestniczyło we fluoryzacji jamy ustnej.

Pielęgniarka szkolna

Bożena Jasińska.

 

3Dnia 21.05.2018 uczniowie klasy VIA i VIB brali udział w realizacji programu profilaktycznego „DEBATA”, który został przeprowadzony przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.
Celem debaty było przybliżenie informacji na temat alkoholu, jego złych stron oraz skutków w życiu społecznym i rodzinnym. Wśród uczniów została przeprowadzona ankieta na temat spożywania alkoholu w ostatnich 3 miesiącach z podziałem na piwo, wino i wódki. Na podstawie zgromadzonych informacji przeprowadzona została debata z uczniami na temat złych i dobrych stron picia alkoholu. Uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi, brali udział w krótkich scenkach, informowali o różnych reakcjach osób nadużywających alkohol. Bardzo często padały słowa o tym, że alkohol nie jest niczym dobrym, ale wyboru dokonuje każdy człowiek. Wybory te nie zawsze są dobre i łatwo popaść w alkoholizm.

Więcej…

 

W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie kontynuowała zadania wynikające z programu Szkoła promująca zdrowie.
W dniach 14-18 maja zorganizowano Tydzień Promocji Zdrowia, który obfitował w szereg działań kształtujących wśród uczniów właściwe zachowania i postawy prozdrowotne.

Poniedziałek (14.05.2018 r.)
Tego dnia pojawiła się gazetka tematyczna propagująca zdrowy tryb życia, uświadamiająca potrzeby dbania o własne zdrowie oraz przypominająca zasady racjonalnego żywienia.

1

Uczniowie klas I – III pod kierunkiem nauczycielek świetlicy wykonali techniką dowolną prace plastyczne pt. Mój ulubiony zdrowy posiłek. Prace zostały zaprezentowane na wystawie.
 2

Więcej…

 

7W ramach realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie 17 maja 2018 roku p. Joanna Tatuch przeprowadziła zajęcia nt. „Spotkanie z nieznajomym”, w których uczestniczyła grupa uczniów z klas I – III. Wstępem do zajęć było odczytanie wiersza J. Hermana pt. „Obcy”. Dzieci określiły, kim jest dla nich „nieznajomy”. Wymieniły osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia. Następnie nauczycielka podzieliła dzieci na grupy. Zadaniem każdej z grup było przedstawienie scenki, podczas której dochodzi do spotkania z obcą osobą. Po przedstawieniu scenek dzieci dzieliły się wrażeniami. Określały, jakie zachowania nieznajomych powinny budzić niepokój. Kolejnym krokiem było ułożenie zasad prawidłowego zachowania się podczas kontaktu z nieznajomym.

Więcej…

 

Spotkania integracyjne

Pracownicy ZPO1 integrują się poprzez spotkania na terenie szkoły lub wyjazdy na wycieczki krajoznawcze bądź do teatru. Pracownicy szkoły i przedszkola spotykają się także na Wigilii zakładowej, by przy wspólnym świątecznym stole porozmawiać, złożyć życzenia, odpocząć. Nauczyciele obchodzą również Dzień Edukacji Narodowej przy wspólnym stole życząc sobie sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, i gratulując nagród. Innym sposobem na spotkania integracyjne jest wspólna uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego.
Od dłuższego czasu organizowane są także wycieczki szkolne na terenie Polski oraz zagranicznie. Nauczyciele wyjeżdżają wspólnie w góry, do pięknych ośrodków kulturalno- naukowych czy do Hiszpanii lub Grecji. W roku szkolnym 2017/2018 zaproponowano wyjazd do Teatru Narodowego na balet.
Pracownicy szkoły integrują się także spotykając się w mniejszym gronie w zespołach samokształceniowych, na których w formie warsztatów wymieniają się doświadczeniami, wspólnie opracowują sprawdziany, testy czy układają scenariusze zajęć oraz imprez szkolnych. Integrujące jest również współpracowanie podczas obchodów jubileuszy szkoły lub podczas przygotowania apelu szkolnego.

 

W naszej szkole odbywają się także apele porządkowe mające na celu przypomnienie uczniom pewnych zasad panujących w szkole. Pierwszy apel porządkowy w roku szkolnym 2017/2018  odbył się 27.09 2017 – był to alarm PPOŻ
23.10.2017 roku-  miał miejsce kolejny apel porządkowy, na którym przypomniano uczniom o zasadach korzystania z toalet. Zwrócono uwagę na rażące zachowania uczniów. Zakaz palenia papierosów i przypomniano zasady bezpieczeństwa.
Zasadnym wydaje się ciągłe przypominanie uczniom o zasadach panujących w szkole. Apele porządkowe pozwalają na przypomnienie sobie o poprawnym zachowaniu w toalecie, na korytarzach, w szatni, które nie zagraża nam i innym. Warto także wskazywać przykłady dobrych zachowań i negować złe.
23.02.2017- apel  porządkowy dotyczący złego zachowania i bezpieczeństwa, udzielenie nagany dyrektora dla ucznia klasy VIIb.

 

1O tym, jak ważne jest właściwe odżywianie, świetnie wie młodzież naszej szkoły, lecz żeby wiedzę  tę pogłębić,  uczniowie i wychowawca klasy  V b zaprosili na godzinę wychowawczą panią psycholog Martę Drzewiecką.

Zajęcia dotyczyły zaburzeń stanu zdrowia i rozwoju związanych z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, anoreksja, bulimia). Rozpoczęły się od wypełnienia przez uczniów krótkiej ankiety dotyczącej samoakceptacji. Następnie wybrane wcześniej uczennice przedstawiły prezentację multimedialną. Zawarły w niej informacje na temat zaburzeń odżywiania, ich przyczyn, objawów i skutków a także sposobów walki z chorobami takimi jak: anoreksja, bulimia, otyłość. W tym czasie pani psycholog przeanalizowała ankiety i podzieliła się z uczniami swoimi spostrzeżeniami. Z ankiety wynikało, że uczniowie klasy V b w większości nie mają zastrzeżeń do swojego wyglądu, nie słyszą krytycznych uwag od rodziny i znajomych i maja odwagę powiedzieć głośno, że nic nie chcieliby zmienić w swoim wyglądzie.

Więcej…

 

Przez cały rok szkolny 2017/2018 w ramach zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie prowadzony był cykl spotkań dotyczących biologicznych aspektów dojrzewania – Moje ciało zaczyna się zmieniać. Uczestnikami zajęć była grupa dziewcząt i chłopców z klas V, VI i VII.
Zajęcia obejmowały następujące treści:

 • budowa narządów płciowych i zrozumienie ich funkcji;
 • określenie norm rozwojowych dla wystąpienia pierwszej miesiączki (dziewczęta) lub pierwszego wytrysku nasienia (chłopcy);
 • przebieg wzrastania w okresie dojrzewania: skok pokwitaniowy, zmiany sylwetki i rysów twarzy, przyrost masy mięśniowej, mutacja, ginekomastia;
 • zmiany związane z rozwojem układu rozrodczego: rozwój piersi, owłosienie ciała, pierwsza miesiączka, , owulacja, cykl miesiączkowy, polucje, erekcja członka;
 • znajomość hormonów warunkujących płodność kobiet i mężczyzn, objawy płodności;
 • higiena w okresie dojrzewania;
 • problemy towarzyszące dojrzewaniu: potliwość, kłopoty z cerą i włosami, porady higieniczne i kosmetyczne, przyrost masy ciała;
 • wskazania do konsultacji z lekarzem.

Uczniowie klas V zostali wprowadzeni w tematykę związaną z biologicznymi aspektami dojrzewania. Nauczycielka wyjaśniła krótko, co oznacza termin „dojrzewanie”, zwracając szczególną uwagę na naturalność i indywidualność tego procesu. Posługując się tablicami poglądowymi, filmami edukacyjnymi oraz przygotowaną prezentacją multimedialną dokonała omówienia budowy narządów płciowych, podkreślając ich funkcje oraz kolejność zmian zachodzących w okresie dojrzewania u każdej płci. W ramach podsumowania i utrwalenia zdobytych wiadomości uczniowie oglądali film pt. „Dziewczęta – przemiany wieku dojrzewania”, „Chłopcy – przemiany wieku dojrzewania” oraz rozwiązywali samodzielnie krzyżówki i test „prawda/fałsz”.

Więcej…

 

Stałą i doraźną opieką psychologiczną zostało objętych 17 uczniów i 12 przedszkolaków. W przypadku pomocy stałej spotkania z psychologiem odbywały się w sposób cykliczny, monitorowana była sytuacja ucznia – konsultacje z pedagogiem, wychowawcą, rodzicami.
W zakresie pomocy udzielanej uczniom odbywały się spotkania indywidualne, podczas których pojawiły się następujące problemy (zarówno podawane przez uczniów, rodziców, bądź wychowawców, jak i wynikające z diagnozy psychologa):

Więcej…

 

5W ramach tej akcji edukacyjnej dla klas II –VI 19 kwietnia odbyło się  w szkole spotkanie z producentem zdrowej żywności. Zaproszono Elżbietę i Tomasza Rachockich z Turzy Małej , którzy od kilku lat prowadzą w swoim gospodarstwie mini mleczarnię. Zajmują się wytwarzaniem serów i masła – produktów świeżych i bez konserwantów. Podczas spotkania uczniowie zostali wprowadzeni w temat, odpowiadając na pytania dotyczące zdrowego odżywiania. Za prawidłowe odpowiedzi uczniowie otrzymali nagrody w postaci porcji masła wyprodukowanego w minimleczarni  zaproszonych gości. Następnie podczas krótkiej prezentacji pan Tomasz zapoznał uczniów z  działalnością swojej firmy a także opowiedział o otrzymanych certyfikatach , dyplomach i wyróżnieniach za wysoką jakość swoich produktów.

Więcej…

 

2Nasza planeta bardzo długo musiała czekać na własny dzień. Mimo, że to święto jest starsze od wielu z nas, zapoczątkowano je dopiero w drugiej połowie XX wieku. Dzień Ziemi obchodzony jest obecnie w 192 krajach świata. Jego inicjatorem był John McConell, który swoją propozycję przedstawił w 1969 roku na jednej z konferencji UNESCO.
We współczesnym świecie chodzi przede wszystkim o promowanie ekologicznych postaw. 22 kwietnia odbywają się proekologiczne imprezy i akcje. Obserwując modę na ekologiczny tryb życia, dochodzimy do wniosku, że zamiary inicjatorów zaczynają przynosić efekty.
W tym roku mogliśmy się włączyć w akcję oczyszczania naszej planety i pomóc naturalnemu środowisku. Tegoroczne hasło nawołuje do inicjatyw mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń środowiska z tworzyw sztucznych. W tym celu uczniowie naszej szkoły wykonali „ zabawki ekologiczne”. W ten sposób pokazali, jak można w prosty sposób wykorzystać surowce wtórne. Pomysły uczniów na wykonanie zabawek były różne i stanowiły ciekawą wystawę. Do prac uczniowie użyli puszek, butelek, toreb foliowych, kapsli, wełny, sznurka, tektury itp.

Więcej…

 

2Moduł: odżywianie
Zadanie: ,,Poznajmy się” - Przedstawienie produktów, które są wartościowe i przyjazne dla naszego zdrowia; zasady kupowania i przechowywania produktów.

W ramach realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie ,,Nasze zdrowie – nasza sprawa” uczniowie klas piątych i szóstych robiliśmy sałatki warzywne i owocowe na lekcjach techniki. Głównym celem zajęć była popularyzacja częstego spożywania warzyw i owoców oraz wzrost świadomości wśród uczniów odnośnie sposobów zdrowego stylu życia i odżywiania. Uczniowie zadanie to wykonywali w grupach. Zanim przystąpili do robienia sałatek poznali podstawowe zasady savoir – vivre przy stole. Uczniowie dowiedzieli się również, że prawidłowo skomponowana dieta i racjonalne odżywianie mają ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Poznali też wartości odżywcze warzyw i owoców.

Więcej…

 

5Nadeszła wiosna. Ładna pogoda zachęca nas do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Powinniśmy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem temperatury rozpoczyna się aktywność kleszczy. Można je spotkać między innymi w lasach, na obszarach porośniętych wysoką trawą, paprociami lub zaroślami, na łąkach, pastwiskach, działkach rekreacyjnych i w parkach. Te pajęczaki przenoszą groźne choroby, takie jak borelioza czy zapalenie opon mózgowych.
W trosce o dobro naszych przedszkolaków i uczniów w kwietniu rozpoczęliśmy realizację programu edukacyjnego „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”. W klasach IV zajęcia poprowadziła pani Teresa Łapka, natomiast w klasach pierwszych i najstarszych grupach przedszkolnych – pani Joanna Tatuch.

Więcej…

 

Podczas kwietniowego zebrania z rodzicami uczniów klasy V b wychowawczyni przeprowadziła pedagogizację na temat „Nauka w sprzyjających warunkach pracy”.
Przygotowana przez prowadzącą prezentacja multimedialna ułatwiła rodzicom odbiór przekazywanych treści.
Zgodnie z przekazanymi przez nauczycielkę treściami efektywnej nauce sprzyjają:
a)Stan psychofizyczny ucznia
Przystępując do nauki w domu uczeń powinien być zdrowy, wyspany, nie głodny i nie przejedzony. Nie powinien mieć na sobie zbyt ciasnego ubrania, ze względu na złe krążenie krwi. Dobry nastrój i zainteresowanie przedmiotem nauki są pomocne.
b)Warunki zewnętrzne

 • świeże powietrze;
 • właściwa temperatura;
 • wygodne krzesło o odpowiednim kształcie i wysokości;
 • biurko lub stół o wysokości dostosowanej do wzrostu;
 • oświetlenie o właściwej intensywności, zawsze z lewej strony;
 • odpowiednie dla ucznia natężenie dźwięków (cisza lub cicha muzyka);
 • brak towarzystwa osób, które przeszkadzają i męczą;
 • porządek, który umożliwia dotarcie do potrzebnych rzeczy.

Więcej…

 

1Klasa IIIc wraz z wychowawcą B. Żerańską w roku szkolnym 2017/2018 brała udział w trzeciej edycji programu edukacyjnego „Zdrowe nietrudne”. Program ten ma na celu kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego żywienia. Uczy najmłodszych jakich błędów nie popełniać w odżywianiu oraz jak w prosty sposób zmienić nawyki złego żywienia.
Uczniowie zdobywali wiedzę korzystając z dostępnych materiałów. Otrzymali wskazówki, co robić, aby zdrowo rosnąc, nie chorować, mieć mocne zęby. Rodzice zaś porady jak postępować by zachować zdrowie, dobrą kondycję jak efektywnie pracować i wypoczywać. 

 Uczniowie wspólnie z rodzicami wybierali różne produkty, których jeszcze nie jedli. Sprawdzali jak smakują. Doszli do wniosku, że nie wszystko musi smakować, ale warto próbować. Dowiedzieli się również dlaczego wspólny posiłek jest tak ważny. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że zdrowe jedzenie wcale nie musi być trudne w przygotowaniu.        

Więcej…

 

Na  godzinie wychowawczej w kl 7 b odbyła się pogadanka  na temat „Zagrożenia związane z nałogami i uzależnieniami”. Głównym celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat używania i nadużywania  substancji zagrażających życiu i zdrowiu – alkohol, papierosy, leki, dopalacze, narkotyki. Ukazanie szkodliwości ich zażywania, rozumienie znaczenia słów: nałóg, uzależnienie, kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków; wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia swojego i innych.
Nauczyciel razem z uczniami zastanawiają się nad znaczeniem  słów  „uzależnienie”, „nałóg”  a następnie podaje definicję nałogu i uzależnienia, substancje, środki od których można się uzależnić,  przykłady oraz skutki ich zażywania.

1

Więcej…

 

Uczniowie klasy VII b na zajęciach z wychowawcą mówili na temat  asertywności, „Zachowywać się asertywnie – to znaczy jak?
Celem tych zajęć było:

 • zapoznanie uczniów z definicją – asertywność,
 • poznanie różnych sposobów asertywnej odmowy,
 • rozwijanie umiejętności asertywnego odmawiania,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
 • zrozumienie potrzeby udzielania sobie wzajemnej pomocy,
 • uświadomienie sobie, że są sytuacje, w których warto umieć odmawiać.

Na początku nauczyciel przedstawił temat i cele lekcji. Następnie odbyła się pogadanka na temat asertywności, czy jest to ważna cecha człowieka. Prowadząca zwróciła uwagę uczniów na to, że najważniejszym indywidualnym prawem człowieka jest jego prawo do bycia sobą.  Oznacza to, że człowiek może dysponować swoim czasem, energią, układać swoje sprawy osobiste według własnej woli i zgodnie z własnym interesem, tak, jak go pojmuje. Człowiek ma prawo wyrażać siebie - swoje opinie, uczucia, postawy, potrzeby, o ile czyni to w sposób nie naruszający praw innych osób. Wówczas można powiedzieć, że jest to postawa asertywna.

Więcej…

 

1W marcu w naszej szkole odbyło się spotkanie klasy VII a i VIIb z Policjantką Komendy Powiatowej w Mławie na temat „Odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne” i strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie odnośnie niebezpieczeństwa związanego z wypalaniem traw, zatruć dwutlenkiem węgla.
Policjantka wyjaśniła pojęcie: nieletni i małoletni.
Nieletni”:

 1. osoba, która nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji
 2. osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściła się popełnienia czynu karalnego
 3. osoba, która nie ukończyła 21 roku życia i względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze

Małoletni” - to osoba, która nie ukończyła 18 lat. Sytuacja nieletnich jest różna w zależności od ich wieku – osoby odpowiednio mogą nie ponosić żadnej  odpowiedzialności karnej (postępowanie opiekuńcze), odpowiadają przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Więcej…

 

W ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie klas czwartych wykonali prace plastyczne na temat ,,Ja i moja rodzina na sportowo”. Celem zadania było rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych uczniów poprzez działania plastyczne w różnych technikach, promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego z najbliższymi.
Przeprowadzone zadanie przyczyniło się do większego zainteresowania uczniów sportem. Poszerzyło wiedzę uczniów na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. Wzbogaciło doświadczenia plastyczne poprzez wykonywanie prac różnymi technikami plastycznymi.
Oto galeria prac naszych uczniów promująca aktywne spędzanie wolnego czasu:

1

Więcej…

 

5Realizując program Szkoły Promującej Zdrowie w kwietniu 2018r klasa IIIc z ZPO nr1 w Mławie z wychowawcą Bożeną Żerańską wykonała zadanie „Jak żyć i zdrowo się odżywiać?”.
Celem tego zadania było:

 • wykonać komiks zachęcający do zdrowego odżywiania się,
 • zachęcić dzieci do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych,
 • ukazać korzyści zdrowotne jakie przynosi zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Więcej…

 

1Podczas zajęć plastycznych uczniowie klas szóstych wykonali dowolną techniką plakaty. Temat  prac obejmował „Substancje zagrażające zdrowiu i życiu – alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki”. Prace zostały omówione przez uczniów podczas prezentacji klasowej i zawieszone w galerii. Jeden z plakatów, którego kolorystyka i forma znaku drogowego zakazu nawiązuje do przemyśleń związanych z używkami, a głównie alkoholu, papierosów i narkotyków został zaprezentowany podczas spotkania prozdrowotnego w Szkole Podstawowej w Łaszewie. Po debacie  i spotkaniu z policjantami na temat szkodliwych substancji - plakaty to kolejna forma aktywności uczniów, w której wypowiedzieli stanowcze NIE! przeciw  różnego rodzaju używkom.

Więcej…

 

3W miesiącu lutym i marcu w ramach działań programu profilaktycznego Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie uczniowie spotykali się z ratownikiem WOPR – Łukaszem Dobrowolskim. Tematem spotkań w klasach I-III i IV-VII były rozmowy na temat bezpiecznych zabaw nad wodą w czasie ferii zimowych, a także wakacji letnich.
Ratownik poruszył zagadnienia związane z odpowiednim doborem miejsca zabaw na lodzie oraz  zabezpieczeniem ciała w trakcie opalania, ochroną głowy przed promieniowaniem słonecznym, jak również pouczył o należytym nawadnianiu organizmu poprzez picie dużej ilości wody.
Ponadto podjęto dyskusję w kwestii wyboru bezpiecznego miejsca korzystania z kąpielisk i lodowisk naturalnych.

Więcej…

 

Cele operacyjne lekcji:
- wymienia elementy budowy komórki roślinnej
- omawia znaczenie obecności chlorofilu
- definiuje proces fotosyntezy
- wie, dlaczego powinniśmy chronić las / rola oczyszczająca, nawilżająca i bakteriobójcza/
- wyjaśnia znaczenie procesu fotosyntezy dla ludzi, zwierząt i roślin

Na lekcjach przyrody w klasie VA i VB został omówiony proces fotosyntezy u roślin. Na bazie posiadanej wiedzy o budowie komórki roślinnej i roli jaką pełnią poszczególne elementy a szczególnie chloroplasty i zawarty w nich chlorofil został przedstawiony na schemacie przebieg procesu fotosyntezy. Uczniowie zrozumieli, dlaczego rośliny nazywamy organizmami samożywnymi. W komórkach zawierających chlorofil związki nieorganiczne wchodzące do reakcji / woda i dwutlenek węgla/ w obecności światła wytwarzają związki organiczne i tlen.

1

Więcej…

 

5Realizując program „Szkoła promująca zdrowie” uczniowie kl. III c wraz z wychowawcą p. Bożeną Żerańską omawiali temat: „Pomoc koleżeńska w naszej klasie”.
Pomoc koleżeńska jest pięknym i pożytecznym zwyczajem wśród uczniów. Polega na wzajemnej współpracy, pomocy oraz dbaniu o życzliwą, serdeczną i przyjazną atmosferę wśród kolegów i koleżanek. W naszej klasie możemy zawsze liczyć na współpracę, wzajemną pomoc i miłą atmosferę. Świadczą o tym wypowiedzi wielu uczniów. Oto jedna z nich: „W czasie choroby moje koleżanki bardzo chętnie mnie odwiedzały, informowały o zadanych lekcjach, pomagały w rozwiązywaniu wielu trudnych zadań i ćwiczeń, opowiadały o ciekawych wydarzeniach w klasie, o nauce, o zachowaniu koleżanek i życzyły mi szybkiego powrotu do szkoły. Przekonałam się, że w razie potrzeby, zawsze mogę liczyć na pomoc. Myślę, że moje koleżanki i koledzy będą dobrymi ludźmi.
Tak opisała Gabrysia swoje spostrzeżenia na temat koleżeństwa, pomocy i życzliwości swoich koleżanek.

Więcej…

 

3Szkoła to nasz drugi dom”- dbanie o wystrój klasopracowni, to kolejne zadanie realizowane przez klasę IIIc z programu Szkoły Promującej Zdrowie.
Trzecioklasiści z wychowawcą Bożeną Żerańską dbają o wystrój i estetyczny wygląd sali nr 3. Co tydzień wybierani są dyżurni, którzy dbają o utrzymanie  w należytym porządku wystroju sali. Do ich obowiązków należy po każdej lekcji zetrzeć tablicę, przewietrzyć klasę, podlać kwiaty oraz zgłaszać wszelkie usterki i nieprawidłowości do wychowawczyni. Po zakończonych lekcjach pozostawiają  czystą i uporządkowaną salę.
Dbanie o wystrój klasopracowni to również wyodrębnienie  w niej miejsc na gazetki ścienne.

Więcej…

 

1W dniu 21 marca 2018r. uczniowie klas IV a, b, c  uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na których realizowano treści  programu profilaktycznego „Nie daj się złapać w sieć – Internet, gry”. Zajęcia prowadzone były jednocześnie  w trzech grupach przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka. Dotyczyły m. in. edukacji uczniów w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się Internetem. Na wstępie wprowadzono uczniów w tematykę uzależnień. Podczas burzy mózgów wypracowano definicję uzależnienia oraz wymieniono od czego można się uzależnić.

Więcej…

 

W roku szkolnym 2017/2018 wydarzenia z życia szkoły były systematycznie prezentowane na profilu społecznościowym Facebook. Do najważniejszych wydarzeń bieżącego roku szkolnego można zaliczyć rozpoczęcie roku szkolnego, dzień chłopaka połączony z dniem żaczka, bal karnawałowy, szkolny konkurs aerobiku czy liczne sukcesy sportowe naszych uczniów.
Profil naszej szkoły cieszy się dużym zainteresowanie nie tylko uczniów, ale i rodziców, którym podoba się tego typu prezentacja wydarzeń szkolnych.

 

3Znajomość znaków i przepisów ruchu drogowego jest dla dzieci podstawą ich bezpieczeństwa. Uczniowie nabywają umiejętności poruszania się po drodze poprzez spotkania z policjantami oraz lekcje edukacyjne poświęcone ruchowi drogowemu. Pierwszoklasiści ćwiczyli przejścia przez jezdnię pod okiem funkcjonariuszy policji. Klasy pierwsze dołączyły do Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Więcej…

 

W dniu 20.03.2018r. klasy VII w szkole Podstawowej nr 1 odwiedziła pani Karolina Barska – dietetyk z Centrum Dietetycznego Naturhouse. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Jak zmienić swój wygląd, poczuć się lepiej i skorygować nawyki żywieniowe”. Pani dietetyk zapoznała uczniów z zasadami zdrowego odżywiania. Zwróciła uwagę na to jak powinien wyglądać zdrowy talerz, czyli w jakich proporcjach należy spożywać warzywa i owoce, produkty zbożowe, mięsne, czy nabiał. Zachęcała uczniów do spożywania 5 posiłków dziennie o w miarę możliwości regularnych porach.  Przede wszystkim śniadania, jako najważniejszego posiłku, który daje energię na resztę dnia. Podkreśliła, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania zarówno fizycznego, jak i umysłowego organizmu jest wypijanie ok. 1,5 l wody mineralnej dziennie. Zwróciła uwagę na skutki nadmiernego spożycia cukru i soli. Przedstawiła zdrowe zamienniki fast food’ów i słodyczy. Zachęciła także do aktywności fizycznej i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

1

2

 

 

1„Czyste  środowisko – zdrowa  żywność” - pod takich hasłem odbyło się pierwsze spotkanie i nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Łaszewie w ramach szkół ubiegających się o tytuł „Szkoły Promującej Zdrowie”.
Szkołę naszą reprezentowali uczniowie klasy VIIA : Anna Wtulich, Julia Antoniak i Przemysław Bańczyk wraz ze szkolnym koordynatorem projektu. Uczniowie przedstawili i omówili plakat STOP UŻYWKOM. Kolorystyka i forma znaku drogowego zakazu nawiązuje do przemyśleń związanych z używkami a głównie alkoholu, papierosów i narkotyków.
Uczniowie wzięli również udział w konkursie wiedzy o zdrowiu. II miejsce zajął Przemysław Bańczyk, a III miejsce Anna Wtulich.
Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat odżywiania i profilaktyki chorób układu pokarmowego, oddechowego i krążenia.

Więcej…

 

1W  czwartek 15 lutego 2018r w ramach programu „Miedzy nami kobietkami” odbyło się w naszej szkole spotkanie z prelegentką firmy Procter & Gamble. Prelekcja trwała jednostkę lekcyjną i uczestniczyły w niej dziewczynki z klas VI. Program stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie a szkoła uczestniczy w nim od kilku już lat.
Cele programu:

 • zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania,
 • zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem,
 • zdobycie rzetelnej wiedzy na temat zasad utrzymania higieny osobistej,
 • uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość   o swoje ciało i postępowanie.

Więcej…

 

Tak jak rok temu, uczniowie obecnej kl.VIa ponownie „stawiali czoła” trudnym, hipotetycznym sytuacjom życiowym odgrywając scenki na godzinie wychowawczej. Zadanie miało na celu pokazanie klasie, że „gdy są przed nami zamykane jakieś drzwi, otwierają się inne, które należy odszukać”. Zatem nie  należy panikować i poddawać się nawet w tzw. „sytuacjach bez wyjścia”. Zawsze należy pamiętać, że nie jesteśmy sami i możemy liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Wśród odgrywanych scenek najwięcej było takich które ukazywały różne uzależnienia, np.: uzależnienia nikotynowe i hazardowe.

1

 

W listopadzie w klasach IV zostały przeprowadzone pedagogizacje rodziców: „Jestem czwartoklasistą. Jak pomóc dziecku w przekroczeniu progu edukacyjnego?” Nauczycielki omówiły wyniki projektu edukacyjnego „Będę czwartoklasistą”, a następnie przedstawiły prezentacje multimedialne na powyższy temat. Wychowawczynie podkreśliły, że niewątpliwie przejście do drugiego etapu nauczania jest dla dziecka momentem bardzo ważnym, radosnym ale i trudnym, niosącym mnóstwo zmian i nowości.

Więcej…

 

17 marca w Szkole Podstawowej nr1 odbył się I Międzyszkolny Turniej w zbijaka klas I – III. Udział wzięło 5 szkół podstawowych  z terenu Mławy: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7 i Katolicka Szkoła Podstawowa. Każda drużyna liczyła 11 osób: 4 uczniów z klasy III, 4 a klasy II i 3 z klasy I, w tym 1 rezerwowy. Celem tego turnieju jest rozpropagowanie gier zespołowych, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, umiejętność radzenia, sobie z wygraną i porażką. Najważniejszym jednak celem jest zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej i rozpowszechnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Więcej…

 

Na początku marca podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy VIa przypomnieli sobie zasady prawidłowego snu. Z prezentacji multimedialnej klasa dowiedziała się między innymi, iż lekkostrawną kolację należy spożywać najpóźniej na dwie godziny przed snem. Przypomnieliśmy sobie także o konieczności wietrzenia pomieszczenia w którym śpimy oraz o ważności zasypiania i budzenia się o regularnych porach.
Przestrzegajmy te zasady a będziemy zregenerowani i zdrowi!

1

2

 

 

Współczesne czasy są dla rodziców i dzieci wielkim wyzwaniem. Powodem tego jest poświęcanie pracy dużej ilości czasu, związany z tym stres i brak wiedzy o potrzebach swojego dziecka. Duże grono obecnych uczniów od wczesnych godzin pozostaje w szkole na świetlicy, na lekcjach i korzystają z różnego rodzaju zajęć dodatkowych. Rodzice i dzieci nie poświęcają sobie wzajemnie zbyt dużo czasu. W większości przypadków to ich pierwsza, jedyna pociecha chodzi do szkoły i rodzic nie wie, jak wspierać dziecko, a nie wyręczać. Dostrzegając ten problem przygotowałam dla rodziców referat o tym „Jak motywować dziecko do nauki? ”

Więcej…

 

6Od początku  nowego roku kalendarzowego uczniowie klas starszych, podczas dłuższych przerw mogą aktywnie spędzać czas w sali gimnastycznej. Pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie klas V- VII rozgrywają według ustalonego harmonogramu towarzyskie mecze piłki nożnej i piłki ręcznej. Dzięki tej  aktywności ruchowej podczas przerw uczniowie mają możliwość rozwijania pasji sportowej i doskonalenia sprawności fizycznej. Ponadto ta forma aktywności daje odprężenie i relaks po intensywnym wysiłku umysłowym. Ci co nie grają, dopingują koleżanki i kolegów ze swoich klas. Zagospodarowanie przerw śródlekcyjnych w sposób aktywny ruchowo jest bardzo popularne w naszej szkole.

Więcej…

 

8Każdego roku dbamy o piękny wystrój naszej szkoły. Klasy lekcyjne są odświeżane, wyposażane w nowe meble: stoliki i krzesła dla uczniów, szafki na pomoce dydaktyczne. W salach montowany jest sprzęt multimedialny – tablice interaktywne, rzutniki, projektory, ekrany.  Wystrój klas jest wzbogacany poprzez gazetki ścienne przygotowywane pod kątem aktualnych okazji i omawianej na lekcjach tematyki.
Również korytarze szkolne zdobią tablice zgodne z aktualną tematyką. Estetyka i porządek otaczającej uczniów przestrzeni sprzyjają owocnemu spędzaniu czasu w szkole oraz zdrowiu psychicznemu dzieci.

Więcej…

 

3W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy współpracę z Domem Dziecka w Kowalewie. Chcemy, aby pomoc, którą organizujemy zaspakajała potrzeby dzieci. Przed świętami Bożego Narodzenia przekazaliśmy słodycze zebrane przez uczniów klasy Ia. W styczniu czworo dzieci zostało zaproszonych na bal karnawałowy. Podczas wspólnej zabawy integrowały się z uczniami naszej szkoły, zostały też obdarowane upominkami przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów. Takie dary serca przyjmowane są przez dzieci z ogromną wdzięcznością.

Więcej…

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie naszej szkoły realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.

Więcej…

 

1Ruch, jest tym rodzajem wysiłku fizycznego, który jest bardzo ważny i korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój naszych dzieci. Zarówno w sferze związanej z medycznymi aspektami rozwoju jednostki, jak również ze sferami emocjonalną i społeczną. W aspekcie medycznym, aktywność fizyczna u dzieci wpływa korzystnie na rozwój właściwie wszystkich układów wewnętrznych. Jednak nie tylko z medycznego punktu widzenia ruch w życiu dzieci jest szczególnie ważnym czynnikiem, stymulującym poprawny rozwój jednostki. Sport, rekreacja – mówiąc ogólnie aktywność fizyczna w formie wszelakiej wspomaga również rozwój cech, tak istotnych z punktu widzenia sfery społeczno –wychowawczej.

Więcej…

 

W b. roku szkolnym wielu uczniów naszej szkoły dojeżdża na zajęcia Mławską Komunikacją Miejską. W związku z tym od 1  września 2017 nastąpiła kontynuacja działań profilaktycznych mających utrwalać  u uczniów nawyk właściwego korzystania z tego typu środków transportu pasażerskiego. Wychowawcy przypomnieli uczniom zasady ruchu drogowego oraz uczuli ich na właściwe zachowanie w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków komunikacji publicznej. Strażnik na przejściu dla pieszych wskazał uczniom przystanki, z których odjeżdżają autobusy, a także przypomniał zasady bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Zaproszony przedstawiciel KPP w Mławie zapoznał uczniów klas Ia,b z zasadami ruchu drogowego. W ciągu całego roku szkolnego społeczność uczniowska uczestniczy w akcji odblaskowa szkoła.  
Wyżej wymieniona tematyka jest systematycznie wdrażana i przypominana zarówno na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej jak i godzinach wychowawczych w klasach IV-VII. Wychowawcy klas przypominają uczniom o przestrzeganiu ustalonych i społecznie przyjętych norm zachowań, o bezpiecznym wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, pociągu itp. Przypominają o nabywaniu i kasowaniu biletów, „odbijaniu” Karty  Mławiaka. Uczulają uczniów na bezpieczne i kulturalne zachowanie na przystankach i dworcach. Zwracają uwagę na to aby nie niszczyć i nie zaśmiecać wiat przystankowych. Wychowawcy wszystkich klas na zebraniach klasowych apelowali do rodziców, aby zwracali uwagę dzieciom na bezpieczne korzystanie z MKM, aby jeździły na trasach znanych sobie za wiedzą i przyzwoleniem rodzica.
Systematyczne działania przynoszą pozytywne efekty. Uczniowie dojeżdżający do szkoły MKM posiadają wiedzę, na których przystankach oczekiwać na autobus. Przez ulicę przechodzą w miejscach dozwolonych lub korzystają z pomocy strażnika. Wszyscy dojeżdżający uczniowie wiedzą, że wchodząc do autobusu należy „odbijać” Kartę Mławiaka bądź kupić bilet bezpośrednio u kierowcy. Oczekując na przystankach zachowują się poprawnie, nigdy nie było żadnych uwag ze strony innych użytkowników.

 

1We wtorek 27 lutego 2018r. kl. VIa wybrała się na wycieczkę do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie mieszczącej się przy ul. Padlewskiego.
Na miejscu powitali nas panowie strażacy i oprowadzili po obiekcie. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe oraz konieczność noszenia odblasków. Następnie kilku strażaków zjechało po rurze, by pokazać jak szybko muszą być gotowi do wyjazdu. Po demonstracji sprawności fizycznej, zostały omówione zasady zachowania bezpieczeństwa podczas różnych akcji strażackich, np.: ratowania osób zatrutych czadem lub rannych w wyniku kolizji samochodowej. Ponadto klasa obejrzała wozy strażackie i dowiedziała się jakie sprzęty są w nich przewożone. Pod koniec wizyty byliśmy świadkami wezwania do prawdziwej akcji strażackiej. Na naszych oczach strażacy błyskawicznie przebrali się w odpowiednie stroje i wyjechali wozem  ze stanowiska numer 2.

Więcej…

 

Jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form aktywności w szkole są imprezy integracyjne.  Umożliwiają one lepsze poznanie się uczniów, pogłębiają integrację środowiska szkolnego i lokalnego, wspomagają rodziny w procesie wychowania, upowszechniają wśród uczniów zasady umiejętności korzystania z czasu wolnego, tworzą tradycję szkoły i wpływają na wizerunek ucznia.

Więcej…

 

Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole w ramach ścieżki przedmiotowej na zajęciach z przyrody, biologii, w-f oraz na godzinach wychowawczych.
Dotyczy głównie higieny osobistej, higieny otoczenia i profilaktyki.
Higiena wpływa nie tylko na nasze codzienne funkcjonowanie i jakość życia, ale też na kontakty z innymi osobami. Zadaniem higieny jest utrzymanie i wzmocnienie zdrowia człowieka, jest to nabywanie w okresie dzieciństwa określonych nawyków i umiejętności, które decydują nie tylko o zdrowiu, ale również o akceptacji wśród grupy, klasy.
W życiu codziennym spotkamy się z nadopiekuńczością rodziców, którzy w niektórych przypadkach za bardzo naciskają aby ich pociechy były idealne. Często takie postawy zniechęcają dzieci o dbanie o higienę.

Więcej…

 

Podczas realizacji podstawy programowej z przyrody i biologii oraz planu pracy na godzinach wychowawczych uczniowie dowiadują się w jaki sposób należy  prawidłowo odżywiać się, co dobrze a co źle wpływa na nasze zdrowie i rozwój. Jedzenie pełni w naszym życiu znaczącą rolę i stanowi bardzo ważny element. Przez prawidłowe odżywianie rozumie się regularne spożywanie takich produktów, które dostarczają organizmowi optymalnych ilości energii i zalecanych składników odżywczych we właściwych proporcjach i z odpowiednią częstotliwością. 

Więcej…

 

Dnia 20 lutego 2018r odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Mławie z nauczycielami naszej szkoły.
Podczas tego spotkania zostały pokazane narkotyki i dopalacze, zasady ich funkcjonowania w organizmie człowieka oraz zmiany w zachowaniu.
Policjanci pokazali, gdzie i w jaki sposób najczęściej są przechowywane przez młodych ludzi. Uświadomili nam również, że wszelkie podejrzenia w stosunku do uczniów mogą być zgłaszane na policję, która zajmuje się wyjaśnieniem takich spraw. Po spotkaniu każdy z nauczycieli otrzymał ulotki na temat zachowania się po zażyciu narkotyku i dopalaczy.        

c

 

IMG 3135Potrzeba promowania i stosowania w praktyce zasad zdrowego żywienia jest szczególnie ważna wśród dzieci i młodzieży. Nawyki żywieniowe kształtuje się przede wszystkim w domu, ale szkoła jest miejscem, gdzie nasze pociechy spędzają większość dnia. W związku z tym nie tylko na rodzicach, ale również na placówkach zajmujących się edukacją i wychowaniem, spoczywa obowiązek promowania zdrowych nawyków żywieniowych. W szkole działa sklepik „Smakuś”, który prowadzi Ajent „Mirella”. Co prawda nie sposób sprawić, by nie pojawiły się tam słodycze ale w umowie mamy zapisane by można było tam kupić zdrową żywność: różnorodne kanapki, batoniki i ciasteczka zbożowe, owoce świeże i suszone, wodę mineralną, soki, napoje mleczne. Wtedy dzieci mają wybór. Staramy się je nauczyć, by wybierały świadomie to co zdrowe. Ale ogromna jest tu też rola rodziców. Patrzymy też co się w sklepiku sprzedaje, a co jest zwracane. Jeśli coś się nie sprzedaje staramy się to zastąpić inną rzeczą, którą dzieci będą chętnie jadły.
Udowodniono że dzieci spożywające posiłek w szkole lepiej wykonują niektóre zadania związane z koncentracją i pamięcią, a także osiągają lepsze wyniki w takich przedmiotach, jak geografia czy matematyka, niż dzieci, które tego posiłku nie spożywają.

 

 

IMG 3134

 

 

Dzisiaj znów zapachniało w klasie II owocami i warzywami. Samodzielne przygotowanie drugiego śniadania nie stanowi już problemu, jest wielka frajdą dla dzieci. Były więc kanapki, sałatki, owocowe szaszłyki. Wszystko bardzo apetyczne i zdrowe. Apetyty również dopisywały.

2

Więcej…

 

Podczas  półrocznego zebrania z rodzicami dnia 01.02.2018r. w klasie V b odbyła się pedagogizacja rodziców na temat: „Prawidłowa postawa dziecka podczas nauki”.
Przygotowanie odpowiedniej przestrzeni do nauki dla dziecka jest bardzo ważne. Dziecko efektywniej będzie się uczyć w dobrych warunkach.
Organizując dziecku przestrzeń do nauki, kształtujemy jego nawyki i zachowania, które będą mu pomagać lub przeszkadzać w przyszłości w pracy. Bardzo ważną kwestią jest prawidłowa postawa przy nauce. Odpowiednio wypracowana teraz, nie tylko uchroni dziecko przed wadami kręgosłupa, lecz także zaprocentuje w przyszłości lepszą koncentracją.
Jaka postawa jest najlepsza do nauki? Czy przygotowanie dla dziecka własnej przestrzeni z biurkiem jest ważne?
Odpowiednio zaprojektowane, ergonomiczne miejsce do nauki sprzyja efektywnej pracy i przekłada się na postępy w nauce dziecka, a także jest zdrowe dla jego kręgosłupa i oczu.
Jakie wymagania powinna spełniać taka przestrzeń do nauki?
Biurko i krzesło powinny być dostosowane wysokością do wzrostu dziecka. Krzesło powinno mieć regulowaną wysokość oraz posiadać oparcie lekko wyprofilowane na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Siedzisko powinno być średniej twardości. Siedzieć należy głęboko, tak aby podparte były całe uda, opierając dolną część pleców o oparcie. Stopy powinny swobodnie opierać się na podłodze, nogi powinny być zgięte w biodrach i kolanach pod kątem prostym lub otwartym. Przedramiona powinny spoczywać na blacie. Przybory potrzebne do nauki powinny znajdować się w zasięgu rąk, bez konieczności wychylania się i przyjmowania wymuszonych pozycji.
Jakie nawyki powinniśmy przekazać dziecku, by nauczyło się odpoczywać podczas nauki i dbać o własne ciało, w tym postawę?
Codzienna, długotrwała praca w pozycji siedzącej może skutkować poważnymi dolegliwościami, które często ujawniają się dopiero po latach. Do najczęstszych należą bóle szyi, karku, lędźwi oraz bóle głowy. Dlatego bardzo ważne jest, aby dziecko robiło przerwy podczas nauki, najlepiej na krótkie ćwiczenia. Należy zachęcać też dziecko do uprawiania sportów. Sporty ogólnorozwojowe takie jak basen, jazda na rowerze, gry zespołowe, świetnie wpływają na wzmocnienie praktycznie wszystkich partii mięśniowych, dzięki czemu są one mniej podatne na przeciążenia.
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost występowania wad kręgosłupa u dzieci. Główną przyczyną tego stanu rzeczy należy upatrywać w zmianie trybu życia z aktywnego ruchowo na siedzący. Dzieci od kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć dodatkowych, a kiedy maja już czas wolny najchętniej "odpoczywają" również w pozycji siedzącej - oglądają telewizję, grają na komputerze. Nieprawidłowy sposób siedzenia może zatem przyczyniać się do powstania wad postawy jak również potęgować istniejące już deformacje.
Jak uczyć dziecko dbać o własny kręgosłup?
Na szczęście większość przypadków bólu kręgosłupa u dziecka nie wiąże się z poważną chorobą. Aby uniknąć bólu w przyszłości należy od najmłodszych lat zadbać o kręgosłup. Jeśli chcemy, by dzieci miały prawidłową postawę i były zdrowe, musimy postawić na profilaktykę. Trzeba zadbać o to, żeby dziecko  zażywało dużo ruchu : chodziło i biegało, pływało, grało w gry zespołowe, jeździło na rowerze, a nie siedziało godzinami przed telewizorem czy komputerem. Należy likwidować złe nawyki u dziecka: siedzenie z podwiniętą nogą, z nogą założoną na nogę; noszenie plecaka na jednym ramieniu.

 

Uczniowie klas IV- VII znają zasady korzystania z toalet w naszej szkole. Potrafią zachować podstawy higieny. Każdy człowiek dba o higienę osobistą. Te czynności są dla nas tak prozaicznie proste, że bardzo często nie zwracamy na nie uwagi- a zasady korzystania z toalet są bardzo ważne. Ważne jest też, by tych zasad nie łamać. Podsumowując trzyletnią obserwację tego zjawiska możemy stwierdzić, że uczniowie:

 1. Przed wejściem do kabiny sprawdzają czy są środki czystości, z których mogą skorzystać w toalecie.
 2. Po wyjściu z kabiny myją ręce.
 3. Starają się zostawić urządzenia sanitarne czyste.
 4. Bardzo rzadko spotykają się z aktami niszczenia toalet bądź ich zapychaniem.
 5. Dbają o czystość deski klozetowej.
 6. Starają się nie zostawać w toalecie niepotrzebnie.

Znają też zasady higieny:

 1. Myjemy ręce: przed i po posiłkach, po przyjściu z dworu, po pracach plastycznych.
 2. Nie rozchlapujemy wody.
 3. Oszczędnie zużywamy wodę i światło.
 4. Nie bawimy się wyłącznikiem światła.
 5. Nie biegamy po łazience.
 6. Najpierw korzystamy z toalety, a potem myjemy ręce.

Podsumowując, można stwierdzić, że uczniowie doskonale znają zasady korzystania z toalet , niektórym jednak należy je przypominać. Uczniowie chętnie korzystają z czystych, pachnących toalet. W higieniczne warunki wpisuje się remont łazienki dla uczniów naszej szkoły, do której dzieci wchodzą częściej.

b

n

 

Wychowawcy klas IV- VII zwracają w swojej pracy na zagadnienia profilaktyczne. W szkole odbywają się zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu agresji. Temat to : „ Jestem snajperem- jak rozminować agresję. Wprowadzeniem do zajęć była burza mózgów polegająca na zapisywaniu skojarzeń ze słowem „ agresja”.

Uczniowie przez agresję rozumieją nie tylko przemoc fizyczną, ale także słowną. Zapisując na tablicy skojarzenia z tym słowem przytaczali sytuacje, które można zdefiniować jako agresywne.

Według uczniów zachowania agresywne są łatwe do rozpoznania, ale trudniej z nimi walczyć.

1

Więcej…

 

5„Życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń i obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów. Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień są tym, co zdobywa i zatrzymuje serca i daje pocieszenie.”   [Humphrey Davy]

Według tego stwierdzenia uczniowie klasy III b próbują być osobami życzliwymi na co dzień, nie tylko od święta. Uczą się być kulturalni w różnych sytuacjach; używać „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam; spokojnie i rozważnie rozstrzygać konflikty; nie sprawiać innym kłopotów; pamiętać o uprzejmości na co dzień; dzielić się życzliwością z innymi.

Więcej…

 

3W dniu 12 lutego 2018r pedagog szkolny wraz z grupą młodzieży z klasy VIIa i przedstawicielem rodziców, p. Małgorzatą Sarnecką wzięli udział w powiatowej debacie na temat uzależnień, zorganizowanej w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Przewodnim hasłem debaty było – „W życiu nie ma porażek są tylko lekcje”. Uczestniczyli w niej burmistrz miasta Mława, wice starosta, przedstawiciele duchowieństwa i samorządowcy z UM i Starostwa.
Debatę otworzyła dyrektor ZS nr 1 w Mławie - gospodarz spotkania. Jako pierwsza głos zabrała przedstawicielka KPP w Mławie młodszy aspirant Aneta Prusik. Przedstawiła zebranym konsekwencje prawne wynikające z  posiadania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych. Problem uzależnienia i trudną drogę wychodzenia z nałogu omówił specjalista ds. profilaktyki uzależnień, pracownik Centrum Profilaktyki Społecznej pan Maciej Szczodrowski. Zebrani wykazywali duże zainteresowanie poruszaną tematyką. Prelegenci otrzymywali liczne pytania, na które udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

Więcej…

 

Wnioski z ankietowania uczniów klasy VI a odnośnie zagrożenia uzależnieniami.

Ankieta została przeprowadzona w dniu 7 lutego 2018 roku na terenie szkoły. W badaniu wzięło udział 24 uczniów z klasy VIa. Ankieta była anonimowa. Jej celem była diagnoza problematyki uzależnień wśród uczniów naszej szkoły. Wyniki badań posłużyły do podjęcia działań o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym z zakresu uzależnień od nikotyny, alkoholu i środków psychoaktywnych.

W badaniu wzięło udział 11 chłopców i 13 dziewczynek. Łącznie 24 uczniów.

Wnioski

Z przeprowadzonej próby badawczej wynika, że uczniowie naszej szkoły nie mieli kontaktu z substancjami psychoaktywnymi i odurzającymi. Żaden z uczniów nie palił papierosów. 17 na 24 badanych nigdy nie próbowało alkoholu. 1 chłopiec spróbował tylko raz. Natomiast 6 chłopców robiło to kilka razy w roku. Odpowiedzi sugerują, że miało to miejsce w domu, w obecności rodziców. 71% badanych jest świadoma szkód jakie wyrządzają papierosy, alkohol i środki psychoaktywne w życiu człowieka.

W związku z tym, że 29% uczniów nie posiada dostatecznej wiedzy na temat tego, że spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów i zażywanie narkotyków ma destrukcyjny wpływ na organizm człowieka należy w ramach godzin wychowawczych przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień.

Ankieta - załącznik

 

10Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły propagują różne formy aktywnego spędzania czasu. Jedną z nich jest doskonalenie (i nabywanie ) umiejętności jazdy na łyżwach. W tym celu 06.02.2018r.  klasy Va i Vb oraz kilkoro uczniów z klas VII pod opieką pań M. Stefańskiej – Zery i R. Naguckiej oraz panów D. Kieglerskiego i Ł. Dobrowolskiego  wybrało się na lodowisko na Stadion Narodowy w Warszawie. Oprócz godzinnej jazdy na łyżwach, dzieci miały okazję do zjazdów na pontonach z 11 - metrowej górki lodowej. Była to niesamowita atrakcja zarówno dla dzieci, jak i opiekunów.

Więcej…

 

5Zdrowie dziecka, jego prawidłowy wzrost i rozwój, dobre samopoczucie, korzystne relacje między rówieśnikami, zależą między innymi od odpowiedniego żywienia, czyli w dużej mierze od właściwie zestawionych i rozłożonych posiłków w ciągu dnia. Nasza stołówka szkolna planując jadłospisy uwzględnia w nich zasady prawidłowego żywienia.
W naszej szkole jest dobrze wyposażona kuchnia oraz estetyczna, ładna stołówka, w której posiłek spożywa ponad 60% uczniów naszej szkoły. Serwowane w stołówce obiady są dwudaniowe. Zawsze składają się z zupy i drugiego dania, ziemniaki (czasem kasza) oraz surówki i owoce. Do tego jest jeszcze kompot. Obiady są przygotowywane na miejscu i muszą być zdrowe. Menu jest zgodne z wytycznymi kuratorium oświaty oraz przepisami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Więcej…

 

Przejście z przedszkola do klasy pierwszej jest dla małego dziecka sumą  wielu obaw  związanych z nową grupą rówieśników, przejściem do nowego budynku i Sali lekcyjnej, uzyskiwaniem jak najlepszych ocen z podejmowanych zadań i nabywanych wiadomości i umiejętności. Przyszły pierwszoklasista i jego rodzic przechodzi stres. Aby go zniwelować przedszkolaki z grup „ 0” odwiedziły  w ich salach trzecioklasistów.  Starsi koledzy z klasy III a zaprezentowali dzieciom program akrobatyczny  i przedstawienie „Witaminowa wiosna”, a przedszkolaki  pochwaliły się układem tanecznym. Klasa III b  przybliżyła sześciolatkom świat przyrody. Dzieci odgadywały zagadki, słuchały głosów zwierząt  dochodzących z łąki. Przyszli uczniowie mogli przekonać się jak wyglądają zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym. Okazało się, że nabywanie nowych doświadczeń, wiadomości i umiejętności nie jest tak straszne jakim się wydaje, lecz skłania do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań nurtujących dzieci. Nauczycielki klas trzecich wzięły udział w zajęciach prowadzonych w grupach „0”. Wzajemna wymiana doświadczeń pozwoliła poznać sposób pracy sześciolatków i trzecioklasistów w ich salach lekcyjnych.

 

2W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym pt. „Badania przesiewowe słuchu pierwszoklasistów”, prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Celem głównym Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Cele szczegółowe Programu:

 • objęcie badaniami przesiewowymi całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych z wyznaczonych obszarów województwa mazowieckiego,
 • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
 • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
 • zdobycie przez lokalny personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu.

Dnia 1 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie rodziców z pracownikiem Instytutu nt. „Badania przesiewowe słuchu pierwszoklasistów”.

Więcej…

 

W listopadzie 2017 roku została przeprowadzona akcja na rzecz chorych dzieci przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w miejscowości Kraszewo – Czubaki. Koordynatorem akcji było Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski. Zbieraliśmy następujące artykuły: pieluszki, kremy do pielęgnacji niemowląt, szampony dla dzieci, delikatne mydełka w płynie, zasypki, gryzaki oraz chusteczki nawilżające. Zbiórka odniosła ogromny sukces. Zebrane rzeczy zostały przekazane dzieciaczkom.

1

2

3

 

 

W l semestrze uczniowie klas szóstych na zajęciach technicznych wykonywali kanapki z zasadami zdrowego żywienia. Lekcje te były poparte wcześniejszą pogadanka na temat
„Jestem tym co jem?- rola racjonalnego żywienia na co dzień”. Celem spotkań było omówienie zasad odżywiania i jakie maja one wpływ na zdrowie, wzrost, harmonijny rozwój i dobre samopoczucie ucznia. Prowadząca zwróciła uwagę na odpowiednią dietę i potrawy, jakie mają wpływ na sprawność fizyczną ucznia, jego aktywność, zdolność do nauki. Zwróciła również uwagę na najczęstsze problemy w zakresie żywienia do których należą:

 • nieregularne spożywanie posiłków,
 • niejedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły oraz brak drugiego posiłku w szkole,
 • podjadanie między posiłkami, czyli „zapychanie się” bezwartościowymi i kalorycznymi produktami.
 • nadmierne spożywanie chipsów, frytek, cukierków oraz słodkich i gazowanych napojów prowadzi do nadwagi, coraz częściej obserwowanej wśród uczniów.

Następnie prowadząca omówiła 12 zasad prawidłowego odżywiania:

Więcej…

 

Na początku grudnia w klasach IV-VII odbyły się zajęcia komputerowe na temat „Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w Sieci”. Nauczyciele wprowadzili uczniów w tematykę lekcji zwracając uwagę na nasilenie zjawiska cyberprzemocy i stalkingu spowodowanego wzrostem popularności mediów elektronicznych(prezentacja multimedialna). Wyjaśniła czym jest:

Cyberprzemoc- to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.

Więcej…

 

szlachetnapaczka

Przed świętami Bożego Narodzenia po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. Akcja trwała od 30 listopada do 15 grudnia 2017 roku. Głównym jej celem było zebranie artykułów spożywczych, środków chemicznych i słodyczy dla potrzebującej rodziny.

W akcji brała udział cała społeczność szkolna. Darczyńcy przynosili najpotrzebniejsze rzeczy i dowolne kwoty pieniężne. Nauczycielki świetlicy zorganizowały kiermasz świątecznych kart, z którego dochód wspomógł organizację „Szlachetnej Paczki”.

Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli mogliśmy przekazać potrzebującej rodzinie wiele świątecznych prezentów.

 

 

2Program profilaktyczny realizowany w klasach czwartych. Celem programu jest zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwy dobór składników odżywczych oraz umiejętność tworzenia dziennych jadłospisów. Szczególnie ważnym elementem programu są owoce i warzywa z podziałem na kolory, gdzie każdy kolor warzywa i owocu jest nośnikiem witamin, makro i mikroelementów. Zaspakajanie organizmu w potrzebne składniki to najlepszy sposób na prawidłowe odżywianie i wzrost organizmu, eliminacja wielu groźnych chorób oraz urozmaicenie posiłków. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego bardzo ważnym dodatkiem do obiadu jest surówka a w ciągu dnia sałatki oraz świeże owoce i warzywa.

Więcej…

 

3W roku szkolnym 2017/2018 na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszcza 14 uczniów klas pierwszych. Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące tę postawę są bardzo ważne. Głównym celem gimnastyki jest przeciwdziałanie różnorodnym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

Więcej…

 

7 grudnia w klasie III b zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Dlaczego powinniśmy oddawać krew?. Scenariusz tych zajęć został zaproponowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Uczniowie na początku zajęć  obejrzeli ciekawy film pt. „Łączy nas krew, która ratuje życie” a następnie rozwiązali quiz sprawdzający treść filmu. Kolejnym etapem było wspólne stworzenie przez uczniów modelu krwi. Na zakończenie zajęć każdy z uczniów biorących udział w zajęciach  otrzymał mały upominek w postaci czerwonego ołówka.
Celem tych zajęć było zaznajomienie uczniów z ideą honorowego krwiodawstwa, kto może  zostać honorowym krwiodawcą , z czego składa się krew i jak wygląda oraz to, że nie można jej niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować, więc trzeba się nią dzielić.

Więcej…

 

Notatka z działań edukacyjnych podejmowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS.

W ramach Obchodów Światowego Dnia AIDS w klasach VII a, b odbyła się projekcja filmu „Żyję bez ryzyka AIDS”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli film, który był podstawą do dyskusji kierowanej jaka odbyła się w klasach pod kierunkiem nauczycielki WDŻ p. Renaty Naguckiej i wychowawcy klasy VII b pana Dariusza Kieglerskiego. Uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat choroby. Dowiedzieli się co to jest HIV i AIDS oraz jak może dojść do zakażenia. Poznali sposoby zapobiegania zakażeniu HIV. Otrzymali broszurki zawierające podstawowe informacje o HIV i AIDS.

1

 

4Dnia 23 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami programu profilaktycznego „ CUDER”, przeprowadzili oni warsztaty i szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczniowie klas V-VII uczestniczyli w trzygodzinnych ćwiczeniach dotyczących poszukiwania autorytetu. Spotkanie rozpoczęto wzruszającą opowieścią o spotkaniu staruszka z chłopcem, którzy rozmawiają o tym, kim jesteśmy i przez co postrzegamy świat. W wyniku rozmów okazało się, że człowiek to ciało, umysł, duch, emocje i relacje. Na tych płaszczyznach przez całe życie szuka celu i spełnienia.

Więcej…

 

W listopadzie 2017r. pedagog szkolny Jadwiga Bugaj realizowała w klasach IVa, b, c program profilaktyczny „Tajemnica zaginionej skarbonki”. Głównym celem programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, za pomocą którego pedagog przekazała główne treści profilaktyczne.

1

Więcej…

 

Moduł: Higiena
Zadanie: Uczę się w sprzyjających warunkach pracy.
Pokój nastolatka
Niemal każdy nastolatek marzy o pokoju urządzonym zgodnie ze swoimi marzeniami i upodobaniami. Kolorowe tapety i oryginalne dekoracje, nietuzinkowe meble, komfort i wygoda. Taką okazję mieli uczniowie klas szóstych, którzy na zajęciach technicznych uczyli się zasad projektowania i dekoracji wnętrz. Po wykonaniu projektu swojego wymarzonego pokoju na jego podstawie tworzyli makiety. Należało zagospodarować pokój w taki sposób, aby wydzielone były w nim obszary przeznaczone do wykonywania określonych czynności. Obszary te to strefy: odpoczynku, nauki i zabawy. Podstawowym meblem wyposażenia strefy odpoczynku było łóżko, w strefie nauki nie mogło zabraknąć biurka , krzesła i oświetlenia, zaś w strefie zabawy należało umieścić elementy swoich zainteresowań. Uczniowie używali do tego celu przeróżnych opakowań, przedmiotów i materiałów, które przy odrobinie fantazji i pomysłowości zmieniały się w meble, sprzęt RTV i elementy dekoracyjne. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością w wykonaniu swoich prac.
1

2

Więcej…

 

6Dnia 8 listopada 2017r. uczniowie klas I-III i 6-latki z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie po raz kolejny wzięli udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”. Ale zanim wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku zapoznali się z 12 zasadami zdrowego odżywiania.

Uczniowie i przedszkolaki zaopatrzeni przez rodziców w potrzebne produkty: pieczywo, warzywa, sery, owoce oraz przybory, dokładnie umyli ręce. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem zabrali się do pracy przy udziale i pomocy rodziców oraz wychowawczyń. Krojenie, smarowanie i układanie fantazyjnych stworków kanapkowych nie sprawiło żadnych trudności. Tak przygotowane zdrowe, świeże, ozdobne kanapki uczniowie i przedszkolaki zjadali z wielkim apetytem. Na deser zaś były pyszne jogurty, soczki, moc owoców z których wykonywane były: sałatki, surówki i szaszłyki.

To właśnie takie śniadanie daje moc, zarówno do pracy, jak i do zabawy. Akcja ta dostarczyła dzieciom nie tylko większej wiedzy na temat znaczenia śniadania w diecie ucznia, ale również dużo wrażeń i pozytywnych emocji.

Więcej…

 

Realizując program Szkoły Promującej Zdrowie w październiku 2017 roku klasa IIIc z wychowawczynią Bożeną Żerańską przygotowała wystawę nt: ”Jesienne dary dla zdrowia”.  

1

Więcej…

 


SPRAWOZDANIE
z realizacji projektu edukacyjnego „Będę czwartoklasistą”, przeprowadzonego  
w dniach od 4 maja do 1 listopada 2017r w klasach III a, b, c i klasach IV a, b, c.

Dostrzegając ważność problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców od maja do listopada 2017r realizowano Projekt Edukacyjny "Będę czwartoklasistą". Został on opracowany dla uczniów klas III i IV, a zawarte w nim treści były realizowane na przełomie klasy III i IV. Ideą projektu, a zarazem głównym jego celem było przygotowanie uczniów klas III do zaakceptowania nowej sytuacji mającej miejsce w klasie IV.

Cele główne projektu:

 • przygotowanie uczniów klas III do podjęcia nauki w klasie IV;
 • stworzenie warunków do kształtowania bezpiecznych zachowań;
 • złagodzenie obaw przed zmianami związanymi z rozpoczęciem nauki w klasie IV;                          
 • różnorodność komunikowania się i integracja;

Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • poznanie nauczycieli przedmiotów;
 • poznanie przyszłych wychowawców;
 • zapoznanie się ze sposobem nauczania i uczenia się w klasie IV oraz sposobem oceniania;
 • uświadomienie nauczycielom klas IV-VI trudnej sytuacji czwartoklasistów;
 • złagodzenie obaw trzecioklasistów przed zmianami;

Więcej…

 

Sprawozdanie ze spotkania klas siódmych w ramach programu Szkoły promującej zdrowie.

Moduł: odżywianie

Dnia 30.10.2017r. klasy 7a i 7b brały udział w spotkaniu z p. Zofią Bielską z mławskiego sanepidu na temat: Zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Prowadząca omówiła i przedstawiła 10 zasad zdrowego żywienia. Podała dane statystyczne dotyczące dzieci otyłych z całej Polski – okazuje się, że jest ich najwięcej w województwie mazowieckim. Otyłość jest schorzeniem, które powoduje, że tłuszcz w talii podwyższa poziom niektórych hormonów, które mogą przyśpieszyć procesy nowotworowe, choroby krążeniowe, serca, cukrzycę. Przyczyną może być choroba, uwarunkowania genetyczne, przyjmowanie leków, a u 95% nadwaga i otyłość jest wynikiem przekarmienia, czyli spożywania większej ilości kalorii, niż wynosi zapotrzebowanie organizmu. Dlatego prawidłowe żywienie jest podstawą zdrowia każdego z nas, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

2

Więcej…

 

217 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedstawieniu Teatru Profilaktycznego „Alert” pt.: „W labiryncie przemocy”. Zgodnie z tytułem główną myślą spektaklu było ukazanie, jak szybko człowiek może zagubić się w labiryncie przemocy. Spektakl miał charakter profilaktyczny, ukazywał skutki przemocy fizycznej i psychicznej. Aktorzy w mistrzowski sposób pokazali, jak funkcjonuje przemoc w Internecie oraz jej konsekwencje i uczucia osoby, która doświadcza przemocy. Widowisko, w ciekawy dla młodzieży sposób prezentowało  aktualne zagrożenia, a co najważniejsze zachęcało  do podejmowania właściwych, pozbawionych przemocy, działań. Ponadto pokazało, w jaki sposób zachowywać się asertywnie i gdzie szukać pomocy w razie kłopotów.

Więcej…

 

1Dnia 18 października 2017r. najstarsze przedszkolaki oraz uczniowie z klas pierwszych obejrzały spektakl profilaktyczny pt. „Cisza” w wykonaniu aktorów z Teatru Moralitet z Krakowa.Głównymi bohaterami przedstawienia byli mieszkańcy lasu: Krasnal Hrabia, Miś Zdziś oraz Zajączek Tosiek, którzy szukali sposobu, żeby do lasu wróciła Cisza. Zajączek na początku sprawiał problemy mieszkańcom lasu, gdyż był niegrzeczny i opryskliwy. Krzykiem i tupaniem nogami próbował wymusić na otoczeniu spełnienie swoich zachcianek. Jednak to właśnie Tosiek wpadł na genialny pomysł i sprowadził Ciszę z powrotem do lasu.

Więcej…

 

318 października 2017 r. odbyło się dwugodzinne spotkanie klas II i III  w ramach Programu Profilaktycznego „Cukierki” przeprowadzone przez terapeutki z MOPS-u z Płocka. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak. Głównym zadaniem tego programu jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Uczniowie poprzez zajęcia kształtowali umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Uczyli się postaw asertywnych względem osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. „Dziękuję, od obcych nie biorę” to hasło, które dzieci zrozumiały podczas zajęć.

Więcej…

 

Dnia 25.09.2017r. na godzinie wychowawczej w klasie VII b odbyła się pogadanka na temat: „Jak ustrzec się przed grypą”. Na początku zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat: Nie daj się grypie. Następnie wychowawczyni wyjaśniła (przypomniała) uczniom definicję grypy, jak można się nią zarazić, jakie są objawy, w jaki sposób można ją leczyć i jaka jest najskuteczniejsza metoda zapobiegania tej chorobie.

Więcej…

 

Klasa II bardzo lubi przygotowywać zdrowe posiłki. Tym razem na drugie śniadanie będzie sałatka warzywna. Każda para kroi inne składniki. Efekt końcowy bardzo smaczny!

1

Więcej…

 

1Każda pora jest dobra na zabawę. Klasy III i II lubią szczególnie te  na świeżym powietrzu, dlatego zorganizowano dla nich wyjazd na "Brzozową wyspę", gdzie nie brakowało dla wszystkich rozrywki. Były przejażdżki, skoki na trampolinie, gry w piłkę, zabawa w kuli i pieczenie ziemniaków. Szkoda tylko, że jesienna pogoda jest kapryśna, ale dla nas zaświeciło słoneczko!

Więcej…

 

327 września 2017 r. w ramach kampanii społecznej - „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny – wyprawka dla pierwszoklasistów” w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z Burmistrzem Miasta Mława, dyrektorem WORD z Ciechanowa oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mławie. W ramach krótkiej pogadanki o bezpiecznym poruszaniu się po jezdni, uczniowie otrzymali zestaw elementów odblaskowych w formie zawieszek, opaski LED. Dzięki nim każdy pierwszoklasista będzie dobrze widoczny na drodze przez kierowców.

Więcej…

 

5W dniu 27 września 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla przedszkolaków i uczniów oraz pracowników zespołu. Zgodnie z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” alarm został ogłoszony trzema dzwonkami o godzinie 10.00. Reakcja była natychmiastowa. Przedszkolaki, uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownikami obsługi, administracji i firmy "Mirella" w pośpiechu, ale bez paniki opuścili najbliższymi wyjściami ewakuacyjnymi budynek. W trakcie ewakuacji uczniów i pracowników szkoły – Dyrektor ZPO1 – Janina Lampkowska powiadomiła Państwową Powiatową Straż Pożarną w Mławie o prowadzonych ćwiczeniach. W tym czasie wszyscy zebrali się w wyznaczonym miejscu, oddalonym od zagrożenia – na boisku, gdzie informowali strażaków o ewakuowanej liczbie uczniów i pracowników.

Więcej…

 

1Dnia 15 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli czynny udział w światowej akcji „Sprzątanie świata”. Zgodnie ze sporządzonym harmonogramem klasy i nauczyciele wyruszyli sprzątać „ świat bliski i daleki". Najmłodsza grupa wiekowa zajęła się terenem wokół szkoły, a uczniowie klas IV – VII sprzątali pobliskie ulice naszego miasta. Każda klasa została zaopatrzona w worki na śmieci oraz rękawiczki jednorazowego użytku. Zgromadzone śmieci zostały przekazane do firmy zajmującej się oczyszczaniem miasta. Czynny udział w akcji miał na celu wskazanie uczniom jak ważne jest naturalne środowisko i dbałość o to, co stworzyła przyroda.

Więcej…

 

7Dnia 8 września 2017r. odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z policjantami. Głównym celem spotkania była rozmowa i praktyczne działanie na temat: „Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły ”. Funkcjonariuszka policji omówiła z dziećmi podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, uświadomiła jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze oraz w jej pobliżu po zmroku. Zachęcała pierwszoklasistów do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegała przed zabawami w pobliżu jezdni. Policjantka zwróciła się również do uczniów z apelem, aby w trakcie jazdy samochodem dbali o swoje bezpieczeństwo i przypominali rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa.

Więcej…

 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj98
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterTen tydzień369
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1300
mod_vvisit_counterTen miesiąc1890
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc3134
mod_vvisit_counterRazem1219827

Online (20 minutes ago): 9
Your IP: 3.239.11.178
,
Today: Maj 25, 2024
Reklama